Novinky


Chce se mstít tomu, kdo ti svedl enu? Nech mu ji!

Máme tady rok 2021 a v bøeznu to bude rok, kdy jsem naposledy byla na

S Bibi jsem byla po dvou letech na pøezkouení - canisterapeutickou zkouku jsme zvládli na 1!

Nechali jsme si tìnì - fenku od Bibi - Hanys - tak jsem zvìdavá, zda- li budeme taky chodit na canisku....

Saa je v Hradci Králové a má neskuteènou rodinu, má se jako carevna

S Nany jsem udìlala canister. pøezkouení na výbornì.

Ebony sloila canisterapeutickou zkouku na výbornì a pilnì pracuje.....

Fidorka sloila canisterapeutickou zkouku.

1.6. Ebony se dostala na spec. výstavì v Námìti do TOP desítky!

11.5. Ebony Moravia Artex - KV Hluèín - 2. místo

29.4.2019 porodila Bibi 6 nádherných tìòátek - 5 fenek a 1 pejska....

2. - 3.2. jsme byli s Bibi na výstavì v Brnì - DUO CACIB - posuzovali angliètí rozhodèí a jako vdy "prozkoumali" podrobnì kadého stafbulíka....
Konkurence veliká - take v sobotu jsme skonèily výborná 4 a v nedìli výborná - pøednost dostaly"èernoky."
Posudky máme pøímo úasné, ale jak vidno - nebylo to na první místo....
_________________________________________________________________________

24.-25.11. 2018 jsem byla na MV v Zagrebu - první den jsme skonèily na 3. místì, v nedìli jsme získaly V1 a CAC.

21.10. jsem byla s Bibi na canisterapeutické zkouce - sloila ji na výbornou - byla pochválena - zcela excelentní práce + i my obì dvì jako tým

Nanèa nastoupila do psího dùchodu a bude dìlat ji jen canisterapii......

Nae Bibi i zlobí - viz fotogalerie - výbornì trhá - zcela vechno....

Nae Bibi :-)

16.9. jsme hopsli na KV do Dolního Beneova - získali jsme titul - V1, VT, KV

1.9. jsem byla s naí Bibi na NV v Olomouci - Bibi se nádhernì pøedvedla a v konkurenci 60 stafbulíkù jsme získaly - CAC, Národního vítìze a BOB
Je nejen velice milá, ale i krásná. Mám obrovskou radost!

16.6. jsme byli na klubové výstavì v Námìti na Hané - v konkurenci 52 fenek ve tøídì mladých získala Bibi výbornou a dostala se mezi top 20!
Pøedvedla se opìt výbornì - posudek bezvadný, paní rozhodèí - anglièanka - ohodnotila 27 pejskù, 52 fenek - kadého dùkladnì prohlédla - opravdu úasné posouzení - venku 30°C a pracovala nepøetritì od pùl desáté do tøí.
Jetì musí Bibi zesílit a moná budeme pokukovat po metách nejvyích
Její brácha Bombík získal taky známku výbornou....

Na KV v Hluèínì nae Bibi získala - V1, vítìz tøídy

Opìt perfektní posudek a já pochvalu za pøedvedení............

Na NV v Ostravì,ve tøídì mladých, v konkurenci 23 fenek jsme získaly známku výborná

Rozhodèímu se moc líbila a máme skvìlý posudek!

Nany odchovala 8 tìòátek, byl to její poslední vrh

Bibi a Nany - podzim 2017

Nany nastoupila místo Sai - chodíme do nemocnice, domova dùchodcù, rehabilitaèního centra. Nany je perfektní - pøesnì ví, jak se posadit, hezky polohuje - vichni ji milují

Saa hospodaøí u milé paní, take dìlá canisku na plný úvazek.....
___________________________________________________________________

Obnovila jsem si s holkami canisterapeutické osvìdèení.
Holky byly perfektní a uspìly jsme na výbornou!

Saa + Nany, duben 2017

Dala jsem rozhovory asi do tøech deníkù - jedni mì opravdu natvali, protoe redaktor si tam psal bez ladu a skladu pøepis naeho rozhovoru, i kdy slíbil, e mi to dá na korekci. Nejlíp je asi psát o tom, èemu nerozumím!

Canisterapie 2017

Holky jsou úasné, pracují samostatnì, pokadé odcházím s pocitem, e jsme alespoò na chvíli udìlali dìtem i dospìlým radost.......Stafbulíci - 5 týdnù, 2016

tìòátka stafbulíkù 2016

Dìtský den, Nový Jièín

Canisterapie - èerven 2016

Bonifác byl se svou majitelkou na své první soutìi:
Bull posluòák - kategorie easy bull, kde se zkouely základy poslunosti bull plemen. Z 22 jsme - 12. místo!!

Gratuluji

Bonifác Moravia ArtexPravidelnì kadý druhý pátek vyráím s Nany a Saou za dìtmi - jsou to dvì skupinky - malí do 10 let a vìtí do 18 let

Poslednì se nám podaøilo rozesmát Lenku - malý zázrak

Nany + Saa - modelky :-)

Péa se Saou, únor 2016

Canisterapie, únor 2016

Dnení odpoledne s pejsky s paní Radovesnickou bylo úasné, i za tu hodinu byl vidìt u nìkterých dìtí velký pokrok v osmìlování se ve vztahu k pejskùm. Moc dìkujeme, má to smysl, kdy se dokáe takto posílit sebevìdomí pìstounských dìtí, které si velmi èasto vùbec nevìøí.

Holky byly bezvadné - byly jsme ohodnoceny jednièkou s hvìzdièkou

Se Saou a Nanèou dìláme lidem radost

A budou obì dvì hárat - nakryji je, alespoò jedna z nich mi musí dát holèièku!

Karlov - canisterapie, èervenec 2015

Kámoky - Nany + Saa

Pedigree O´Hanna Brabanter

Pedigree Sascha Slade Czech

Fotogalerie O´Hanna Brabanter
_______________________________________________________________________

Berkana Moravia Artex

Bibo byl taky na své první výstavì, 9.5.2015 - KV v Hluèínì - V1, Vítìz tøídy mladých, v závìreèné soutìi - 4. místo. GRATULUJEME!!!!

Bibo Moravia Artex

Balù byla na své první výstavì - MV v Praze z 33 skonèila na 4. místì - GRATULUJEME!!!!!

Balù Moravia Artex
_______________________________________________________________________

11.3. se narodila tìòátka - dva zlatí pejsci

Cairo i Carter jsou ji v nových domovech

Cairo a Carter, kvìten 2015
_______________________________________________________________________

tìòátka od Sai oslavila v bøeznu narozeniny - dva a jeden rok Pøejeme jim hlavnì zdraví, super domovy u mají
Dìkuji za krásné emaily a fotky..................

Dobrý deò pani Radovesnická,
v prvom rade Vám chcem pogratulova ku teniatkam a posla nejaké nové info o Bárnym.
S Bárnym stále chodíme na cvièisko, ktoré mu ide celkom dobre, dokonca dostal od psovoda pomenovanie sociál, lebo je s kadým ve¾ký kamarát. Jeho najob¾úbenejím miestom na sedenie sú okrem gauèa a postele aj kolená, na ktoré si ve¾mi rád chodí posedie :). 28.03.2015 ideme na klubovú výstavu do Vinièného, tak sa snaíme chodi skoro kadý deò po 5 km, nech sa dostane do formy. So stravovaním nemá problém, zje vetko, èi u zeleninu, ovocie, surové mäso (hlavne hovädzie), granule alebo gauè :). Bárny vydáva obèas také zvuky, e si u myslíme, e zaène rozpráva. Jeho najob¾úbenejí kamarát je stále nemecká doga s ktorou sa najlepie vyhrá. Obèas sa nám stane, e keï vidia ¾udia Bárnyho, berú svojich psíkov na ruky a môjho priate¾a to vdy vytoèí a na protest zoberie Bárnyho na ruky tie :).

Barny Moravia Artex

Krásný den paní Radovesnická,
doufám, e se Vás nebudu obtìovat, ale zasílám zase pár informací a fotek naeho Barnabáka (Aberdaron). V úterý oslavil druhé narozeniny, posílám foteèky z oslavy :)
Barny je poøádný neposeda a mazlík jedním coulem! A vechny si omotal kolem prstu :) Je to veliký dobrák, miluje jiné pejsky a nejradìji by si s nimi hrál, ale jeho "brutální" hry by ne kadý pejsek zkousnul. A asi ani jejich páníèkové. Ale natìstí má nìco málo pøes roèní kamarádku bulmastivku Agnesku a vystaèí si spolu moc! Ta jeho hry chápe a umí je mu vrátit. Ale za poslední pùl rok se u nìj objevila antimatie na jiné pejsky. Respektivì, je celý najeený a zabublá na støednì veliké èistì èerné psíky. Kdy má na sobì jakýkoliv barvený flek, ádný problém. Ale èerné jako uhel nemá rád...asi máme psa rasistu :) V naem bydliti jsou ale takovýhle jen dva, takový smetáci, kteøí jen tìkají a ty natìstí potkáváme zøídkakdy.
Jinak si nael místo na gauèi, Sem tam nás z nìj chce i vykopnout, aby se mohl rozvalit, ale to se mu jetì nepodaøilo. A o víkendu má dovoleno spát s námi v posteli :) Je to nae miminko!
Doufám, e ostatní sestøièky a brákové se maji stejnì dobøe jako on!
Mìjte se moc krásnì,

tìpánka a Michal
Aberdaron - Barny Moravia Artex
_______________________________________________________________________
Dobrý veèer paní Radovesnická,
u pøíleitosti prvního významného dne naeho Berryho vám posílám nìkolik aktuálních fotek.
Pár fotek je ze zahrady, kde házíme balónkem, aby si Bero poøádnì zabìhal, - sousedé øíkají, e jetì nevidìli ádného psa tak rychle bìhat - fotka z køesla je pak jeho sladký spánek po vyèerpávajícím dni.......a dalí fotky s novou hraèkou, kterou dostal právì k prvním narozeninám, svìte div se, hraèka je jetì celá, rozumìj, zatím ji jetì nerozkousal, doufám, e je dostateènì tvrdá, aby nìco vydrela.....Berry je stále jetì divoký, on vlastnì vùbec nechodí, ale jenom bìhá, poøád je v pohybu............
Poèasí u je pøíjemné, tak si to na zahradì uíváme..................
Pøeji pìkný veèer
Pavla Øepiáková

Berry Moravia Artex
_______________________________________________________________________
A nìco ze ivota Bonifáce.....
Dobrý den, posíláme novinky ze ivota Bonifáce
il byl jednou jeden mlsný a nenaraný stafbulík Bonifác. Co nael, to snìdl, ale dneního rána ho jeho snídanì vùbec nezajímala. Páníèci si marnì lámali hlavu co jejich mazlíèkovi je.. Pak jeho panièka zaèala uklízet, a co to nevidí! Plný talíø cukroví co zbylo z Vánoc, u není, zbyli jen drobky. Hmm, tak v domnìní, e je snìdl mlsný páníèek sype drobky do psí misky.
Pak ji to dojde!!!!!!!!!!! "Ty nenaranèe :D.!"
To byla páteèní pøíhoda. Pak se z Bonifáce se stal zajíèek Duracell a byl k neutahání. Natìstí jsme mìli volno a vyrazili do obory na Hukvaldy, tramberk a na Bílou Horu. Dnes na cvièák, aby se z nìj opìt stal hodný a posluný pes.

Teï tu leí a chrápe úasnì unavený. Snad mu to chvíli vydrí :D. Cvièák asi do jara oelíme. Bonifáce vùbec nebaví. Je mu zima a on pøeci nebude chodit u nohy, kdy ho zebou tlapky. Sednout si nebo lehnout do snìhu? Nemyslitelné! Nahodí natvaný pohled, e se panièka cítí jako nejvìtí trapitelka zvíøat. Zastaví se ve stylu "dìlej si, co chce. Já v tom snìhu nebudu pøedvádìt nic". Je to hrozný cía, ale co u s ním. Snad ho to na jaøe pøejde.
6.2.2021 admin


Komentře

Přidejte komentř...

Nickname: [Přihlsit (nepovinn)]
E-mail:

Jestlie nepřečtete tento kd, refreshujte prosm tuto strnku
Potvrzovac kd:

V komentř...
Vce...

HTML je OFF | BBCode je ON| Maximln dlka komentře: 1020
News management powered by Xpression News