Novinky


Mu dokáe kadou enu dostat tam, kde ho ona chce mít.

tìòátka stafbulíkù jsou ji v nových domovech, malí ovèouni pofièí dalí týden

Dnes jdu po dlouhé dobì lápnout Noøe a Ani stopu - jsem zvìdavá, jak jim to pùjde...

S Aòou cvièím koneènì venku - úasnì pochopila zalehávání pøedmìtu
_________________________________________________________________________

S Bibi jsem loni úspìnì absolvovala pøezkouení - canisterapeutická zkouka - byla opravdu bezvadná

S Aòou jsem absolvovala dvì výstavy - líbí se, ale je poøád problém s pøedvedením - je neskuteènì divoká, vechno ji zajímá.....hlavnì, e si to uívá

Hopsli jsme si na FPr3 a úspìnì sloily - Nora byla celkem "rozvrkoèená,"protoe poèasí bylo ideální, terén taky, take ji brala jako lehkou.....

V listopadu si zopakujeme IGP3, a máme limit na pøítí rok.

S Aòou - stopuji, cvièím poslunost, je ikovná
________________________________________________________________________

Honory Barnero (Nora) - 5.8.2016
DKK - A/A, DLK 0/0, VD. BH, IGP3, 4X1/P, 1. tøída chovnosti
Test na DM - N/N, srst - N/N

Nora má velice pìkné stopy, výborné obrany, bojujeme s chùzí....jinak aporty, odloení, vysílaèka - moc pìkné!

Nora defense, January 2018

______________________________________________________________________
Xara MORAVIA ARTEX
25.2.2016
VD
RTG: DKK - A/A, DLK 0/0
BH, ZVV1, IPO 1
B: 5Y1/P

Rodokmen Xara Moravia Artex
__________________________________________________________________

WANDA MORAVIA ARTEX
narozena 20.6.2015

6.1.2017 porodila 3 pejsky a dvì fenky.

BH, IPO3, SPr1, APr1 FPr1, ZVV1, ZZO1, VD, RTG: DKK A/A, DLK 0/1 bonitace: 5CX1/P, I. tøída

Ike Moravia Artex x Zorro von der Mohenwiese
___________________________________________________________________


IKE MORAVIA ARTEXIke byla naprosto vyjimeèná fena - povahou, chováním...dala nám mnoho skvìlých tìòat! Moc mi chybí.

Ike 29.12.2017 umøela

5.8.2016 - 1 pes a 2 fenky

20.6.2015 porodila 5 tìòátek - 2 psy a 3 fenky - nechávám si fenku - Wandu

22.12.2013 porodila 7 fenek

2014

M ÈKS mládee - 3. místo (96-66-85)

sloila zkouku FPr 2

VZ ÈKS mládee - 2014 - 1. místo, kategorie IPO 2.

Martina byla s Ike na M MSKS mládee 2013 - obsadily 4. místo - Ike mìla nejlepí obranu Mistrovství 94 bodù
Ike jsem po tìòatech pùjèila opìt Martinì, která s ní byla po TØECH týdnech na závodech v kategorii IPO2 a umístily se na 3. místì

Pedigree Ike Moravia Artex

BH, FPr 1, VPG A, ZVV 1, VPG 1, IPO 3, VD, RTG - HD, ED - 0/0, B: 5Y1/P - doivotnì, 2. tøída, DNA - Nìmecko

Závod podle IPO 1 - Chorvatský Grob - 2. místo.

Závod podle IPO 1 - Banská Belá - 7. místo.

Fotogalerie Ike Moravia Artex
_______________________________________________________________________

Fany Ben - Ju - byla mùj "závodní" pes .........
Bohuel, ze zdravotních dùvodù musela pøedèasnì ukonèit svoji závodnickou kariéru. Moc jí za vechno dìkuji
Fanèa se odstìhovala k synovi a za vnuky, má se parádnì - kraluje v celém baráku, zahrada je jen její, chodí s dìdou sekat trávu, do lesa na døevo. Míèek má jen pro sebe a o drbání se nemusí s nikým dìlit. Nìjak takhle bych si pøedstavovala svùj dùchod
Fanèa krade vajíèka, vyírá koèkám rádlo, lustruje návtìvy - zaèíná z ní být tlustoprdka...ale je spokojená, a to je hlavní!!!!!

MM ÈKNO 2014 - 10. místo (98-86-80)

V roce 2013 získala titul CACIT, CACT, nejlepí NO, nejlepí obrana, nejlepí stopa - MM MSKS 2013
Pedigree Fany Ben - Ju


28.-30.10. závody Cacit Kormorán Cup - 2. místo (Rez. Cacit, Rez. Cact)
92-96-91 (nejlepí poslunost)

IPO 3, VPG 1, FPr 1, VD 1, RTG HD a ED 0/0, B: 5X1/P - I. tøída

Fotogalerie Fany Ben - Ju
_______________________________________________________________________

Dasty - dcera Cindy

Dasty jsem darovala Martinì - ta s ní závodila.
Dasty si uívala v milující rodinì na zahradì, bohuel u taky zemøela.

Pedigree Dasty Moravia Artex

IPO 3, VPG 3, FPr 3, VD, RTG 0/0, B: 5V1/P - doivotnì

Dasty - defence, January 2011

Dasty - obedience
_______________________________________________________________________
Cinda
Pedigree Cinda Moravia Artex

Prezentace:

Cinda Moravia Artex

ZVV 1, IPO 1, SchH 1, FPr 1, VD, RTG 0/0, B:5CKX1/P - doivotnì

4.9.2014 nás opustila Cinda Cinda se doila 12 let.

Cinda byla velmi dominantní fena, mìla ráda spoleènost. Výbornì kousala, stopovala, poslunost nemìla moc ráda.

Za vechna tìòata, která mi dala jí patøí velký dík

Její odchovy byly velmi vyrovnané a dala mnoho výborných fen - Dasty, Dolly, Daisy, Enny (je v USA - má ji Chris a moc si ji chválí), Eli, Eriku, Ike, Kessy To jsou feny, které jsou chovné a jejich majitelé s nimi sloili vrcholové zkouky a závodí.
O tìchto fenkách dostávám informace....
Mìla vdy ve svých vrzích hlavnì feny - obèas psíka. Víme o Ergovi, který jezdil na vrcholové soutìe, M MSKS a velmi dobøe se umisoval. Bohuel je u také v psím nebi.....
Ostatní jsou v zahranièí - vím o Gassovi, Charonovi, Imovi a Nikovi kteøí si tam vedou velmi dobøe.
_______________________________________________________________________


Perry z Blatenského zámku byla zakladatelka mého chovu. Mìla jsem ji od pana Koubka - uchovnila jsem ji, udìlala si vrh C a vrátila.

IPO 2, VPG 2

Ike mi stranì pøipomínala Perry - neskuteèný temperament, dravost.....
_______________________________________________________________________

Toby z Blatenského zámku - VD, RTG 0/0, IPO 3, SchH 2


2.4.2021 admin

News management powered by Xpression News