Novinky


I ten nejmazanìjí kupuje svou enu v pytli.

tìòátka od Bibi a Nory odcházejí do nových domovù....

Snad u koneènì otevøou koly a já pùjdu do práce!

S vnuky si uívám tzv. kolem komína.
Doufám, e se to co nevidìt vechno zalije Sluncem a my vyrazíme do svìta

Momentálnì mám prázdniny.......

Dostali jsme wellness poukazy - tak jsem zvìdavá, jestli si jich vùbec uijeme!

S Aòou cvièím - jsem za ni moc ráda, jeliko se s ní èlovìk opravdu pobaví a pøijde na jiné mylenky

Aòa moc hezky cvièí, mùj zdravotní stav vzhledem k vìku super, take není si naè stìovat.....

ZOO Olomouc 2020

Raduò 2020

Zbraovské jeskynì 2020

Al Capone, motokáry, èerven 2020

Zbraovské jeskynì, Hranická propast, Avion, 2020

Olená, kvìten 2020

Boboffka, Tarzanie, motokáry, èerven 2020

Vítkovice U6, únor 2020

VELKÝ MEDER 2019

GABÈÍKOVO 2019

Mám radost z Nory a malé Balù - cvièíme a cvièíme, jsem pinavá, dobitá, ale spokojená... nesedím doma u krbu....
Nana s Bibi si to za mì uívají - kolikrát se divím, e Bibi nedoutná - je neobyèejnì odolná!

tìòátka NO 5 týdnù, 2019
___________________________________________________________________

Mini golf, 2019

S Nany jsem 8.6. udìlala canisterapeutické pøezkouení.....

1.6. jsem s Norou sloila IGP2

Bibi nám 29.4. nadìlila 6 tìòátek - málem jsem odpadla

Únor, zaèali jsme v Brnì na výstavì - víkend jsme si uili opravdu bezvadnì. Výlap na pilberk byl bezva a noèní Brno je úasné!

pilberk 2019
__________________________________________________________________

Prosinec máme za sebou - lehce jsem trénovala, ale hlavnì jsme se vìnovali vnukùm a sobì

Byli jsme v Moravských Toplicích, které jsou ve Slovinsku, tam jsme relaxovali v teplých pramenech - 33 - 40 stupòù. Vøele doporuèuji.

Listopad utekl jako voda.....
Byla jsem s Bibi na výstavì v Zagrebu (Chorvatsko) - natìstí jsem jela se svojí dlouholetou pøítelkyní Naïou, která mi ve zaøídila - super servis! Take "babský" výlet

Bibi byla v sobotu tøetí, v nedìli jsme získaly V a CAC. Stafbulíkù bylo pøes 20, take oproti jiným plemenùm, kde byli - 1 a 2 èi 3, jsme byli jedni z nejpoèetnìjích.....

Øíjen je za mnou - sloila jsem dvì zkouky - s Norou IPO1, s Bibi canisterapeutickou zkouku, s Norou jsem jetì absolvovala bonitaci - 4X1/P - I. tøída....take toho bylo víc jak dost!
Ale byli jsme si odpoèinout v Jeseníkách - pár dní, ale byl to super relax......

20.10. jsem sloila s Norou IPO1 - byla skvìlá na rozdíl ode mì, kdy jsem jí zkazila celou poslunost.....

21.10. jsem s Bibi sloila canisterapeutickou zkouku - zcela excelentnì - bylo nám øeèeno, e bychom mohly svùj výkon pøedvádìt jako vzorová dvojka.....
__________________________________________________________________
Záøí bylo pro nás velmi úspìné, byli jsme s Bibi na NV v Olomouci a vyhráli - Vítìz tøídy, Národní vítìz - CAC, Vítìz plemene - BOB
V nedìli jsme byli na KV v Dolním Beneovì a Bibi opìt vyhrála - V, VT, KV

Nany mìla tìòátka

Xara 3.10. taky porodila

Trénujeme na zkouky a závody..........prostì frmol!

Máme tady podmítky, take s ní pilnì stopuji - baví ji to, obì si to uíváme.

Hopsli jsme si na Oravu, do Prahy, Jeseníky - nádhera!

Orava - termály 2018

S Bibi jetì pofièíme na zkouku.....poøád nìco

Wanda byla s Markétou na závodech podle ZZO1 a obsadily 3. místo - jde jim to pøímo výbornì

Sloila jsem s Xarou ZVV1 a IPO, zúèastnila jsem se s ní bonitace: 5Y1/P, I. tøída chovnosti.

Ale taky jsme relaxovali s vnuky, lukostøelba se nám tak zalíbila, e si objednáváme lukostøeleckou sadu
Byli jsme na Olené - lodièky....

Heipark Toovice 2018

12.3. porodila Whiskey 7 tìòátek - 4 fenky a tøi pejsky - vichni jsou v nových domovech....

Yzar, Yoschi, Yacki, Yassy, York jsou v nových domovech a prozatím na nì slyím jen samou chválu

S Wandou zaèala cvièit "malá" Markéta - poslední rok v mládei, co by bylo super!

S Bibi - trénujeme postoj, chùzi - rádlo je mocná èarodìjka.....
Na canisce je skvìlá, na výstavì mile pøekvapila
________________________________________________________________________
2017


S Nany chodím na canisterapii - u jsme tìm naim "pacientùm" chybìly - je to krásný pocit, kdy nás vude vítají, rozdaly jsme dáreèky pøed Vánocemi

Byla jsem taky potrénovat na Slovensku u Joi Adamuèina - Nora se mu velice líbila

Slovensko 2017, trénink obran

tramberská Trúba, Tarzanie 2017

Bibi a Nany

Olená - hráli jsme si na námoøníky

Nae malá Bibi

ZOO Olomouc 2017

Helftýn, Teplice nad Beèvou 2017

Bílá 2017

S vnuky na hradì, 2017

Pou v Dobré 2017

Slovinsko, duben 2017

Velikonoèní jarmark 2017

Vítkovice U2 2017

Hanys a Honory Barnero

Egypt - dovolená 2016

Kopøivnice, tramberk 2016

Stafbulíci + ovèouni - 6 týdnù

Slavnosti v NJ - 2016

Pou v Pøíboøe 2016

Rytíøské slavnosti 2016

Obrana Máa + Wanda, LVT Zbraslav

Moravia Artex - hafíci v èervenci 2016

Výlet s vnuky na Bílou

LVT Zbraslav

Wanda, Valli, Tequila, Xara, Máa, Ike, Saa, Nana

Prázdniny jsou tady....

Zkouky ve Vojkovicích

Bulíci v akci.....

Moji áci s hafíky

Èerven, moji hafíci

Kozlovice, ukázka

Tarzanie, lanové centrum

Chotìbuz, archeopark....

Zkouky ve Vojkovicích

Kvìten, vajeèina, skalka...

Dobrá, oslavy 2016

Ostravice, lanové centrum 2016

Horní Beèva, canisterapie....

Pou v Dobré.....

Jaro je tady

tìòata - Vrisco x Urula

ZOO Olomouc 2016

Máme 7 týdnù......

Mìli jsme 6 týdnù.....

Máme 5 týdnù - Máa x Vrisco

Máme mìsíc, bøezen 2016

Máme 24 dní, tìòata 2016

Máme 17 dní.....

tìòata Máa x VriscoHolky ve snìhu - Nany, Saa, Wanda, Máa

Wanda Moravia Artex

Canisterapie, únor 2016

Bratislava , leden 2016

Komorní Lhotka, Vítkovice, leden 2016

Zima.......jaro je tady?

Leden 2016 ve Vojkovicích

Leden 2016 - Ike , Máa, Wanda, Whiskey

Milé dáreèky

Veletrh hraèek, moji miláèci 2015

Bratislava, podzim zaèíná 2015 ..........

Urula (Máa)

Øíjnový víkend s vnuky

Whiskey Moravia Artex

tìòátka mìla 7 týdnù.....

Svìt techniky - Vítkovice

Máme 6 týdnù.....,srpen 2015

Hobbypark Bohumín

Karlov - canisterapie, èervenec 2015

Máme 25 dní, èervenec 2015

tìòata Ike x Zorro

Oslava vysvìdèení......

Obrana, Vojkovice - èerven 2015

Sobota ve Vojkovicích, kvìten 2015

Olená - výlet na lapadlech.....

Èerven ve Vojkovicích......

Moji milí áci :-)
_______________________________________________________________________
Moje milá Fanèa

Narozeniny - Marta, Bratislava, 30.4.2015

Kvìten - lásky a práce èas :-)

Canisterapeutický víkend, zkouky, 2015

Práce lechtí............

Saa tìòátka, 11.3.2015

Pravìk útoèí

Velikonoce na snìhu, 2015

Technické muzeum - U6] Máme 24 dní, tìòata 2016]
Hanys a Honory Barnero

Egypt - dovolená 2016

Kopøivnice, tramberk 2016

Stafbulíci + ovèouni - 6 týdnùSlavnosti v NJ - 2016

Pou v Pøíboøe 2016

Rytíøské slavnosti 2016

Obrana Máa + Wanda, LVT Zbraslav

Moravia Artex - hafíci v èervenci 2016

Výlet s vnuky na Bílou

LVT Zbraslav

Wanda, Valli, Tequila, Xara, Máa, Ike, Saa, Nana

Prázdniny jsou tady....

Zkouky ve Vojkovicích

Bulíci v akci.....

Moji áci s hafíky

Èerven, moji hafíci

Kozlovice, ukázka

Tarzanie, lanové centrum

Chotìbuz, archeopark....

Zkouky ve Vojkovicích

Kvìten, vajeèina, skalka...

Dobrá, oslavy 2016

Ostravice, lanové centrum 2016

Horní Beèva, canisterapie....

Pou v Dobré.....

Jaro je tady

tìòata - Vrisco x Urula

ZOO Olomouc 2016

Máme 7 týdnù......

Mìli jsme 6 týdnù.....

Máme 5 týdnù - Máa x Vrisco

Máme mìsíc, bøezen 2016

Máme 24 dní, tìòata 2016

Máme 17 dní.....

tìòata Máa x VriscoHolky ve snìhu - Nany, Saa, Wanda, MáaWanda Moravia Artex

Canisterapie, únor 2016

Bratislava , leden 2016

Komorní Lhotka, Vítkovice, leden 2016

Zima.......jaro je tady?

Leden 2016 ve Vojkovicích

Leden 2016 - Ike , Máa, Wanda, Whiskey

Milé dáreèky

Veletrh hraèek, moji miláèci 2015

Bratislava, podzim zaèíná 2015 ..........

Urula (Máa)

Øíjnový víkend s vnuky

Whiskey Moravia Artex

tìòátka mìla 7 týdnù.....

Svìt techniky - Vítkovice

Máme 6 týdnù.....,srpen 2015

Hobbypark Bohumín

Karlov - canisterapie, èervenec 2015

Máme 25 dní, èervenec 2015

tìòata Ike x Zorro

Oslava vysvìdèení......

Obrana, Vojkovice - èerven 2015

Sobota ve Vojkovicích, kvìten 2015

Olená - výlet na lapadlech.....

Èerven ve Vojkovicích......

Moji milí áci :-)
_______________________________________________________________________
Moje milá Fanèa

Narozeniny - Marta, Bratislava, 30.4.2015

Kvìten - lásky a práce èas :-)

Canisterapeutický víkend, zkouky, 2015

Práce lechtí............

Saa tìòátka, 11.3.2015

Pravìk útoèí

Velikonoce na snìhu, 2015

Technické muzeum - U6] Máme 24 dní, tìòata 2016]

2.4.2021 admin

News management powered by Xpression News