Novinky


Dejte muži volnou ruku a najdete ji nìkde na sobì.

8.2.2021 Bibi porodila - Charlota, Chanel Coco, Choco Rusty, Chumley-Chips, otcem štìòátek je Quality Succescor Xarriobull

Štìòátka jsou v novĂ˝ch domovech, takže se opìt vrhnu na Aòu....

Bibi s Nany lenošĂ­, Aòu prohánĂ­m - vlastnì naopak - Aòa prohánĂ­ mne

26.9. Námìšť na HanĂ© - Hanys - tøída dorostu - N - rozhodèímu se lĂ­bila, bohužel se nepøedvedla - takže v posudku - "štìnìèí" pøedvedenĂ­.
VN byly jen dvì...

12.9. Bibi na vĂ˝bornou udìlala canisterapeutickĂ© pøezkoušenĂ­!

5.9. NV Olomouc - Hanys Moravia Artex - VN 3, tøída štìòat

Fidorka získala MV v Bratislavì - 2 x výbornou a 2 x Rez. CACT!

Byli jsme navštĂ­vit Sašu - má se skvìle, vzali jsme s sebou naše trio - Nany, Bibi + Aòu. Holky se chovala vzornì

Hanys zĂąstala doma a zaèínám s nĂ­ cvièit - už umĂ­, ke mnì, sedni, štìká na povel a zaèali jsme stopy, vĂ˝stavnĂ­ postoj - tak uvidĂ­me, jak to všechno pĂąjde....

21.3.2020 Bibi porodila 5 krásnĂ˝ch štìòátek - 4 fenky a 1 pejska, otec štìòátek je Talisman of Macy Gray
Hailey, Habana, Hanys, Harley Quinn, Harry

StafbulĂ­ci 29.4.2020

Udìlala jsem taky test na DM - vyšel N/N, takže paráda!

Bibi je na mateøskĂ© a Nany sedĂ­ doma - až zase vlĂ­tneme na canisku, tak se asi zbláznĂ­ radostĂ­....

Saša je v Hradci KrálovĂ© a má se nádhernì

FIDORKA Oblastná vĂ˝stava Žilina trieda mladĂ˝ch VĂ˝bornĂ˝ 1

Medzinárodná výstava Nitra Trieda mladých Výborný 2

Medzinárodná výstava Nitra Trieda mladých Výborný 3

Špeciálna vĂ˝stava terierov Nitra, CC(bez CAC) Trieda stredná VĂ˝bornĂ˝ 2
získala na spec. výstavì teriéru v Nitøe hodnocení- výborná 2, tøída otevøená

Canisterapeutická zkouška
___________________________________________________________________--------

29.4.2019
naše Bibi porodila zcela sama 6 nádhernĂ˝ch štìòátek - 5 fenek a jednoho pejska

U nových majitelù mají vesmìs pøezdívku - piraòa

Stafbulíci v nových domovech, 2019

Gwen, Grace, Gina, Great Tara, Golden Ginger a pejsek Goofy

Fotogalerie:

StafbulĂ­ci majĂ­ 13 dnĂ­, 2019

StafbulĂ­ci 1 - 6 den, 2019
_______________________________________________________________________

13.8.2018 nám Nany nadìlila štìòátka - mìli jsme 3 fenky a 5 pejskĂą

Fabio, Falco, Finn, Forest, Frodo, Farida, Fergie a Fidorka

FOTOGALERIE:
Máme 5 týdnù, 2018

Máme mìsíc :-)

Máme 15 dní :-)

Puppy - O´Hanna Brabanter x Bitter Sweet Slade Czech
________________________________________________________________________

7.5.2017 se Nanì narodila štìòátka - 3 holky a tøi kluci

Elvis, Eman, Engel, Ebony, Ekyra, Ema


Stafbulíci v nových domovech 2017

Stafbulíci mìli 6 týdnù, 2017

Stafbulíci - máme mìsíc, 2017

Štìòátka mìla 3 tĂ˝dny, 2017

Štìòátka - Nany

Pedigree O´Hanna

_______________________________________________________________________

Sascha Slade Czech

7.8.2016 - 1 pejsek, 2 fenky

11.3. 2015 porodila - 2 pejsky (Cairo, Carter)

6.3.2014 - Saša porodila 5 pejskĂą, 3 fenky ( Bibo, Bonifác, Berry, Bastien, Barny, BalĂą, Berkana, Bessy)

3.3.2013 - 3 fenky, 3 pejsci (Albert, Arnold, Aberdaon, Adélka, Amálka, Amy) Qutrofil Slade Czech

Stafbulíci - 5 týdnù, 2016

Štìòátka stafbulĂ­kĂą, 2016

Stafbulíci mìli 6 týdnù, 2017
__________________________________________________________________
2.4.2021 admin

News management powered by Xpression News