Novinky


I z prostého domu vychází èasto i velký mu.

tìòatka od Bibi jsou ji v nových domovech, malí ovèouni pùjdou k novým majitelùm za necelých 14 dní krásnì prospívají

Take koneènì bude klid a mír a mohu se zaèít bavit se svými miláèky - Norou a Aòou...
__________________________________________________________________________

Loòský rok je za námi, take letoní snad bude radostnìjí

Cvièím s malou Aòou - je to radost, akorát mì bolí záda....

S Norou jsem sloila FPr3, bohuel jsem nestihla udìlat IGP3, protoe se zkouky pøeloily na ètvrtek, a to jsem musela do práce.....

Nora je na stopách èím dál tím lepí, trochu se polepila s chùzí.
__________________________________________________________________________
ROK 2019

S Norou jsem sloila IGP3 88 - 90 - 94 - splnily jsme limit na MM ÈKNO, ale musíme hodnì pøidat!
Na stopì to bylo bez pøedmìtu - moje vina, u ji napravuji....
Poslunost - chùze a chùze - hrùza, jinak ostatní celkem v pohodì!
Obrana - díky Michalovi ji dáváme do latì - a mìli bychom to hezky doladit....

6.9. nám Nora nadìlila tìòátka...

8.6. jsem s Nany udìlala canisterapeutické pøezkouení na výbornì....

1.6. jsem s Norou sloila zkouku IGP2 - 98 - 90 -90
Je pøed námi opravdu hodnì práce.......

29.4. nám Bibi porodila 6 tìòátek - 1 pejska a 5 fenek

Jak u jsem psala - v letoním roce je na prvním místì NORA, take doufám, e se nám bude daøit
__________________________________________________________________________

ROK 2018


24.-25.11. - MV Zagreb - sobota - mezitøída - 3. místo, nedìle - V1, CAC

24.11. - Wanda IPO3

28.10. - bonitace Otice - 4X1/P - I. tøída - HONORY BARNERO

28.10. - Markéta s Wandou - MM MSKS mláde - stopaøi - FPr2

20.10 jsem s Norou sloila IPO1 na VD (96-81 (moje zásluha) - 96)

Xara 3.10. porodila 10 tìòátek - 6 pejskù a 4 fenky

17.8. sloila Markét s Wandou IPO 2 - 94-80-86 - poslunost byla moc hezká - bohuel obela "nábìhovku" s aportem

Markéta jezdí s Wandou na závody a daøí se jim:
enov - ZVV1 P + O = 89 + 89 - 1. místo, nejlepí obrana

13.8. porodila Nany 6 pejskù a 3 feneèky

11.8. s Xarou jsem sloila IPO 1 - 90-90-88

Markét s Wandou - SPr 1 - 92

3.6. sloila jsem s Honory Barnero BH

3.6. Markét s Wandou - APr1 - jsou to holky ikovné!

28.4. jsem byla s Xarou na bonitaci - 5Y1/P, I. tøída chovnosti

15.4. jsem sloila s Xarou ZVV1 - 90-87-91

Whiskey 12.3. porodila 7 tìòat - 4 fenky a 3 psy

Wanda porodila 6.1. - 5 tìòátek - 3 psy a 2 fenky

Vechna tìòátka jsou u svých nových majitelù...

S Norou trénujeme na BH - je to opravdu nároèné!

S Wandou po tìòatech - IPO2, FPr2.
Wandu trénuje "malá" Markéta.
___________________________________________________________________________

ROK 2017


29.12.2017 nás opustila Ike.

12.11. FPr1 s Wandou

1.10. IPO1 s Wandou

28.9. výstava s Norou - VD

17.9. - bonitace s Wandou - 5CX1/P - Wanda se moc hezky pøedvedla!

9.7.2017 - jsme nastoupily na zkouku BH, Markéta s Xarou a já s Wandou - na zkouce jsme obstály

Wanda mì pøíjemnì pøekvapila - 57 bodù - to jsou ty její obèasné výskoky a poskoky, ale snaila se!

21.5. jsme byli s Xarou na OV v Ostravì, Zábøehu - získala VD.

ROK 2016


22.10. jsem s Wandou sloila ZVV1 - stopa 75 (bez obou pøedmìtù), posl. 86, obrana 95. Stopa mì mrzí, vím, kde jsem udìlala chybu - bohuel pozdì

10.9. jsem s Wandou sloila cviènì ZZO1 - 90 bodù, jetì to musíme doladit....

10.9. jsem s Máou sloila FPr1 - 98 bodù

27.8. jsem byla na OV s Wandou - vybojovaly jsme VD

Pøiel oficiální RTG Wandy - DKK - A/A, DLK 0/1

Sascha Slade Czech - Cute Maxx Slade Czech - 7.8. - pes a dvì fenky

Ike Moravia Artex x Haryssonem Ad-Gur - 5.8. - pes a dvì fenky

Obrana, èervenec 2016 - Máa, Wanda

22.5. - SPr 1 - Urula (Máa) 92

2.3. oslavila Ike své deváté narozeniny - je v bezva kondici

Fotogalerie Ike Moravia Artex

Pedigree Ike Moravia Artex

25.2. Máa porodila - 4 fenky a 3 pejsky

S Nany a se Saou zaèínám dìlat pravidelnì canisterapii - moc mì to tìí a naplòuje
_______________________________________________________________________

ROK 2015


Myslím si, e byl skoro výborný

S Nany a se Saou jsem sloila canisterapeutické zkouky.

S Shaylou jsem stihla udìlat IPO1 a IPO2

S Urulou jsem byla na výstavì, sloila jsem BH, IPO1 a své dílo jsme dokonèila bonitací

Odchovala jsem vrh NO a stafbulíkù
_______________________________________________________________________

7.11. Urula - bonitace: 5Y1/P - I. tøída chovnosti

25.10. Urula (Máa) - IPO1 - 90 - 83 - 90

Se Saou a Nanèou zaèínám pracovat......

11.7. - Urula (Máa) - BH

Shayla - IPO2

20.6. Ike porodila 2 pejsky a 3 fenky

13.6. Saa - splnila canisterapeutickou zkouku

16.5. jsem sloila se Shaylou IPO1 - 86 - 96 - 91

9.5. Máa - OV ve Velké Bystøici - VD

18. - 19.4. jsem s Nany sloila canisterapeutickou zkouku

11.3. Sai se narodili 2 pejsci
___________________________________________________________________

ROK 2014


Fanèa mìla 5.12. 7 let, tak jsme to patøiènì oslavili .....Fanou dostala dortík z hrtanù a párkù - bohuel ho serala døíve, ne jsem ji staèila vyfotit

22.12. oslavila 1 rok svého hektického ivota Máa (Urula) - jsem zvìdavá, kdy dostane rozum, patrnì se naèekám

Odchovala jsem tìòátka stafbulkù a nìmeckých ovèákù.

Sice to není mnoho, ale ménì mnohdy znamená více

15.11. Shayla - zkouka FPr1

19.10. Mara s Ike byly na závodech v Kyleovicích - IPO1 - 1. místo (P-86, O - 96)

Shayla 22.9.2014 porodila - Xerro vom Haus Pixner

Odchovala jsem 6 pejskù a 2 fenky.

16.-17.8. Mara s Ike M mládee ÈKS, kategorie IPO 2 - 3. místo (96-66-85)

Foto - Ike Moravia Artex25.7. jsem se Shaylou sloila SPr 1 - 92 bodù

11.-13.7. MM ÈKNO - já s Fany - 10. místo (98-86-80)

MM ÈKNO 2014

14.5. sloila Ike s Marou FPr2 na 98 bodù

24.5. Shayla - BH (57)

18.5. Shayla - Prostìjov - bonitace - 5V1/N - I. tøída

1.5. Jsem se Shaylou sloila zkouku ZVV1 (96-90-85)

26.4. Mara s Ike - VZ mládee - 1. místo, kategorie IPO 2 (91-91-84)

Saa mìla tìòátka - 6.3. se jí narodilo 8 tìòátek - 5 pejskù a 3 fenky.
___________________________________________________________________

ROK 2013


20.10. Fany IPO 3 - Èeský Tìín - 93 - 97 - 91

12.10 - výstava ve Znojmì - Shayla - VD

Foto Shayla Moravia Artex

12.10. M MSKS mládee a juniorù
Mara s Ike - 4. místo (6 - 81 - 94) nejlepí obrana Mistrovství

5. - 6.10. MM MSKS na Zbraslavi - Fany získala titul CACIT, CACT

Mistr MSKS 2013
nejlepí obrana, stopa, nejlepí NO


Foto Fany Ben - Ju

11.8. - KV Ostrava - Saa - V 1, VT, KV

Já s Fanèou

5. - 7.7.2013 MM ÈKNO Suchdol nad Odrou - 18. místo (90 - 86 - 84) ze 47 závodníkù

11. - 12.5. VZ Ostrava - Kunèice - 5. místo (90 - 87 - 89) z 31 závodníkù

8.5. IPO 3 Ostrava - Poruba 98 - 93 - 92

_______________________________________________________________________

IKE s Martinou:

17.8. M mládee ÈKS - kategorie IPO 2 - (56 - 75 - 85)
Nìkdo by tøeba napsal - krásné páté místo
Potøebuje asi pevnìjí ruku - fakt mì natvala!!!!!

11.5. Havíøov Bludovice - kategorie IPO 2 - (85 -76 - 90) - nejlepí obrana

20.4. Luková - kategorie IPO 2 - 3. místo (72-86-81)
____________________________________________________________________
3.3.2013 se Sai narodily 3 fenky a 3 pejsci

Ike na Valentýna porodila - 4 holky a 3 pejsky

5.1. Hanácká národní výstava - Saa - mezitøída - výborná 2, Res. CAC
___________________________________________________________________

RTG Shayly - HD - A/A, ED 0/0

Fotogalerie Fany Ben - Ju
_______________________________________________________________________

ROK 2012


14.10. Pohoøelice - druhá bonitace - 5X1/P I. tøída, výbìrový chov, doivotnì

24. - 26.8. MM ÈKNO - 15. místo, nejlepí stopa - 98 bodù - Mistr ÈKNO ve stopách

19.8. KV Ostrava - Saa - V1, Vítìz tøídy mladých

15.7. jsem sloila s Fanèou FPr 2 na 100 bodù

25.6. Ike má tìòata - 2 fenky a 3 pejsky

23.6. Intercanis Brno - Saa - V1, CAJC, BOJ

9.6. SV - Kolesa u Pardubic - Saa VD

13.5. NZØ - ZVV1, Xara ze Støíbrného kamene

VZ Tøinec - Fanèa - nic moc

28.1. MVP Trenèín - Saa - V 2 - tøída mladých
__________________________________________________________________
ROK 2011


13.11. jsem s Martou splnila zkouku BH

13.11. jsem s Fany sloila BH

6.11. s Fanèou jsem sloila IPO 3 (94-97-94) - opravila si body

28.-30.10. Cacit Kormorán Cup - s Fany, 2. místo - Rez. CACIT, Rez. CACT
(92-96-91)

Fany - obrana, CACIT Tomáov

Poslunost - sestøih, Fany CACIT Tomáov

Fany stopa - CACIT Kormorán Cup

Saa byla na první výstavì (krajské) -14.8.v Ostravì - získali jsme VN 1.


9.7. jsem udìlala s Martou ZVV 1

6.7. jsem sloila s Ike a Fany VPG 1

12.6. jsem sloila ZVV 1 s Orkou Z Lipé Moravia

22.5. jsem udìlala s Ike i s Fany IPO 3

17.4. jsem byla s Ike na druhé bonitaci 5Y1/P - doivotnì ________________________________________________________________
ROK 2010


S Fany jsem sloila FPr 1 (93)
IPO 2 (96-97-96)
Byla jsem s Fanèou na bonitaci: 5X1/P - I. tøída chovnosti _________________________________________________________________

S Ike jsem zvládla VPG A (96 - 88)
IPO 2 (90-95-92)

Byly jsme spolu na dvou závodech podle IPO 1
Chorvatský Grob 2. místo

Banská Belá 7. místo.
2.4.2021 admin


Komentře


I adore the perception.
<a href=https://zaym-na-kartu-pro.ru>https://zaym-na-kartu-pro.ru</a>

What sort of camera is this? That is certainly a great top quality.

<a href=https://dengi-v-dolg-bistro.ru>dengi-v-dolg-bistro.ru</a>

Adored the photos, i really like the among %image_title%, perfect.
<a href=https://dengi-pod-raspisku-pro.com>dengi-pod-raspisku-pro.com</a>
od AAsesfroro @ 11.6.2022
<a href="https://buycialis.shop/">generic cialis from uk</a> <a href="https://zoloft911.com/">online pharmacy zoloft</a> <a href="https://tizanidine.store/">generic zanaflex</a> <a href="https://elimite1.com/">how much does permethrin cost</a> <a href="https://silagra.cfd/">buy silagra online uk</a> <a href="https://vardenafil.cfd/">levitra soft online</a> <a href="https://escitalopram.online/">lexapro canada brand name</a>
od Boopeawl @ 11.6.2022
tadalafil troche (lozenge) where to buy <a href="https://tadalafilmoreed.com/ ">tadalafil use in females</a> https://tadalafilmoreed.com/
od JzvtCoewleple @ 11.6.2022
<a href="http://fluconazole.store/">diflucan cost in india</a> <a href="http://suhagra24.com/">suhagra 100mg buy online</a> <a href="http://strattera.cfd/">strattera generic</a> <a href="http://femaleviagra.shop/">where to buy viagra safely</a> <a href="http://toradol.shop/">toradol for kidney stone pain</a> <a href="http://celebrex.cfd/">canadian pharmacy celebrex price</a> <a href="http://buyalbenza.store/">abindazole</a>
od Ivypeawl @ 11.6.2022
<a href="https://buycephalexin.shop/">cephalixin without prescription</a> <a href="https://motilium.shop/">buy motilium uk</a> <a href="https://diclofenac.store/">voltaren gel for sale in mexico</a> <a href="https://motilium.cfd/">motilium for sale</a> <a href="https://levitragenuine.com/">vardenafil 20mg</a> <a href="https://buysildenafil.shop/">female viagra cream</a> <a href="https://fluconazole.store/">diflucan 6 tabs</a>
od Boopeawl @ 11.6.2022
what Herbs Do The Same Thing As <a href="http://cialisvet.com">Cialis</a>?
od dejeamio @ 11.6.2022
i Took 20mg Of <a href="https://cialisvet.com">Cialis</a>. How Long Before I Can Take Another One?
od zuuqyput @ 11.6.2022
sildenafil citrate cheap <a href="https://sildenafilrealed.com/ ">sildenafil buy online</a> https://sildenafilrealed.com/
od Ermichulp @ 12.6.2022
how Long Do <a href="http://cialisvet.com">Cialis</a> Side Effects Last?
od rlmoawxj @ 12.6.2022
<a href="https://citalopram.cfd/">citalopram od</a> <a href="https://lisinopril2022.com/">lisinopril 20 mg tablet cost</a> <a href="https://vermox.email/">cheap vermox</a> <a href="https://tadalafilpill.com/">generic cialis us</a> <a href="https://seroquel.shop/">purchase seroquel online</a> <a href="https://erectafil.agency/">erectafil from india</a>
od Paulpeawl @ 12.6.2022
<a href="https://hydroxychloroquine.agency/">plaquenil 150 mg</a>
od Wimpeawl @ 12.6.2022
how Long Does <a href="https://cialisvet.com">Cialis</a> Take Effect?
od yfmgmegh @ 12.6.2022
order provigil 100mg for sale <a href="https://modafinilly.shop/">modafinil online</a> provigil 100mg cost
od xqouysya @ 12.6.2022
buy modafinil 100mg without prescription <a href="https://modafinilly.shop/">provigil 100mg us</a>
od mmlboopn @ 12.6.2022
viagra 100mg tablets <a href="https://lviagral.com/ ">viagra tablet buy online</a>
od woplyrv @ 12.6.2022
ventolin tablet price list <a href="https://ventolin.beauty/ ">copd medications list</a>
od yfwpvg @ 12.6.2022
what Happens If A Woman Take <a href="https://cialisvet.com">Cialis</a>?
od slhwnryd @ 12.6.2022
<a href="https://tetracycline.store/">terramycin eye ointment petsmart</a>
od Wimpeawl @ 12.6.2022
when Can <a href="https://cialisvet.com">Cialis</a> Become Generic?
od nkkuqgwg @ 12.6.2022
<a href="https://hydroxyzine.shop/">prescription atarax 25mg</a>
od Markpeawl @ 13.6.2022
<a href="https://anafranil.shop/">anafranil 25 mg</a>
od Lisapeawl @ 13.6.2022
ventolin hfa aer coupon <a href="https://ventolin.club/">albuterol sulfate 90 mcg price</a>
od lqslcw @ 13.6.2022
<a href="https://fluoxetine.shop/">fluoxetine price</a> <a href="https://propeciatabs.com/">propecia 5mg uk</a> <a href="https://suhagra24.com/">suhagra 100 online</a> <a href="https://phenergan.store/">phenergan cream uk</a> <a href="https://motilium.shop/">motilium over the counter usa</a> <a href="https://cipro.golf/">cipro pill</a> <a href="https://vermox365.com/">vermox purchase</a> <a href="https://antabuse.boutique/">disulfiram 500 mg pill</a>
od Paulpeawl @ 13.6.2022
what Does <a href="https://cialisvet.com">Cialis</a> Cost At Walmart?
od mpajpsmi @ 13.6.2022

Simply on the internet checking things out ... enjoy the pictures! I attempt to know by looking at various other images, also.
<a href=https://zaym-na-kartu-pro.ru>https://zaym-na-kartu-pro.ru</a>

I favor the colours.
<a href=https://dengi-v-dolg-bistro.ru>dengi-v-dolg-bistro.ru</a>

Enjoyed the images, i actually like the among %image_title%, perfect.
<a href=https://dengi-pod-raspisku-pro.com>https://dengi-pod-raspisku-pro.com</a>
od AAsesfroro @ 13.6.2022

Přidejte komentř...

Nickname: [Přihlsit (nepovinn)]
E-mail:

Jestlie nepřečtete tento kd, refreshujte prosm tuto strnku
Potvrzovac kd:

V komentř...
Vce...

HTML je OFF | BBCode je ON| Maximln dlka komentře: 1020
News management powered by Xpression News