Novinky


I z prostého domu vychází èasto i velký mu.

tìòatka od Bibi jsou ji v nových domovech, malí ovèouni pùjdou k novým majitelùm za necelých 14 dní krásnì prospívají

Take koneènì bude klid a mír a mohu se zaèít bavit se svými miláèky - Norou a Aòou...
__________________________________________________________________________

Loòský rok je za námi, take letoní snad bude radostnìjí

Cvièím s malou Aòou - je to radost, akorát mì bolí záda....

S Norou jsem sloila FPr3, bohuel jsem nestihla udìlat IGP3, protoe se zkouky pøeloily na ètvrtek, a to jsem musela do práce.....

Nora je na stopách èím dál tím lepí, trochu se polepila s chùzí.
__________________________________________________________________________
ROK 2019

S Norou jsem sloila IGP3 88 - 90 - 94 - splnily jsme limit na MM ÈKNO, ale musíme hodnì pøidat!
Na stopì to bylo bez pøedmìtu - moje vina, u ji napravuji....
Poslunost - chùze a chùze - hrùza, jinak ostatní celkem v pohodì!
Obrana - díky Michalovi ji dáváme do latì - a mìli bychom to hezky doladit....

6.9. nám Nora nadìlila tìòátka...

8.6. jsem s Nany udìlala canisterapeutické pøezkouení na výbornì....

1.6. jsem s Norou sloila zkouku IGP2 - 98 - 90 -90
Je pøed námi opravdu hodnì práce.......

29.4. nám Bibi porodila 6 tìòátek - 1 pejska a 5 fenek

Jak u jsem psala - v letoním roce je na prvním místì NORA, take doufám, e se nám bude daøit
__________________________________________________________________________

ROK 2018


24.-25.11. - MV Zagreb - sobota - mezitøída - 3. místo, nedìle - V1, CAC

24.11. - Wanda IPO3

28.10. - bonitace Otice - 4X1/P - I. tøída - HONORY BARNERO

28.10. - Markéta s Wandou - MM MSKS mláde - stopaøi - FPr2

20.10 jsem s Norou sloila IPO1 na VD (96-81 (moje zásluha) - 96)

Xara 3.10. porodila 10 tìòátek - 6 pejskù a 4 fenky

17.8. sloila Markét s Wandou IPO 2 - 94-80-86 - poslunost byla moc hezká - bohuel obela "nábìhovku" s aportem

Markéta jezdí s Wandou na závody a daøí se jim:
enov - ZVV1 P + O = 89 + 89 - 1. místo, nejlepí obrana

13.8. porodila Nany 6 pejskù a 3 feneèky

11.8. s Xarou jsem sloila IPO 1 - 90-90-88

Markét s Wandou - SPr 1 - 92

3.6. sloila jsem s Honory Barnero BH

3.6. Markét s Wandou - APr1 - jsou to holky ikovné!

28.4. jsem byla s Xarou na bonitaci - 5Y1/P, I. tøída chovnosti

15.4. jsem sloila s Xarou ZVV1 - 90-87-91

Whiskey 12.3. porodila 7 tìòat - 4 fenky a 3 psy

Wanda porodila 6.1. - 5 tìòátek - 3 psy a 2 fenky

Vechna tìòátka jsou u svých nových majitelù...

S Norou trénujeme na BH - je to opravdu nároèné!

S Wandou po tìòatech - IPO2, FPr2.
Wandu trénuje "malá" Markéta.
___________________________________________________________________________

ROK 2017


29.12.2017 nás opustila Ike.

12.11. FPr1 s Wandou

1.10. IPO1 s Wandou

28.9. výstava s Norou - VD

17.9. - bonitace s Wandou - 5CX1/P - Wanda se moc hezky pøedvedla!

9.7.2017 - jsme nastoupily na zkouku BH, Markéta s Xarou a já s Wandou - na zkouce jsme obstály

Wanda mì pøíjemnì pøekvapila - 57 bodù - to jsou ty její obèasné výskoky a poskoky, ale snaila se!

21.5. jsme byli s Xarou na OV v Ostravì, Zábøehu - získala VD.

ROK 2016


22.10. jsem s Wandou sloila ZVV1 - stopa 75 (bez obou pøedmìtù), posl. 86, obrana 95. Stopa mì mrzí, vím, kde jsem udìlala chybu - bohuel pozdì

10.9. jsem s Wandou sloila cviènì ZZO1 - 90 bodù, jetì to musíme doladit....

10.9. jsem s Máou sloila FPr1 - 98 bodù

27.8. jsem byla na OV s Wandou - vybojovaly jsme VD

Pøiel oficiální RTG Wandy - DKK - A/A, DLK 0/1

Sascha Slade Czech - Cute Maxx Slade Czech - 7.8. - pes a dvì fenky

Ike Moravia Artex x Haryssonem Ad-Gur - 5.8. - pes a dvì fenky

Obrana, èervenec 2016 - Máa, Wanda

22.5. - SPr 1 - Urula (Máa) 92

2.3. oslavila Ike své deváté narozeniny - je v bezva kondici

Fotogalerie Ike Moravia Artex

Pedigree Ike Moravia Artex

25.2. Máa porodila - 4 fenky a 3 pejsky

S Nany a se Saou zaèínám dìlat pravidelnì canisterapii - moc mì to tìí a naplòuje
_______________________________________________________________________

ROK 2015


Myslím si, e byl skoro výborný

S Nany a se Saou jsem sloila canisterapeutické zkouky.

S Shaylou jsem stihla udìlat IPO1 a IPO2

S Urulou jsem byla na výstavì, sloila jsem BH, IPO1 a své dílo jsme dokonèila bonitací

Odchovala jsem vrh NO a stafbulíkù
_______________________________________________________________________

7.11. Urula - bonitace: 5Y1/P - I. tøída chovnosti

25.10. Urula (Máa) - IPO1 - 90 - 83 - 90

Se Saou a Nanèou zaèínám pracovat......

11.7. - Urula (Máa) - BH

Shayla - IPO2

20.6. Ike porodila 2 pejsky a 3 fenky

13.6. Saa - splnila canisterapeutickou zkouku

16.5. jsem sloila se Shaylou IPO1 - 86 - 96 - 91

9.5. Máa - OV ve Velké Bystøici - VD

18. - 19.4. jsem s Nany sloila canisterapeutickou zkouku

11.3. Sai se narodili 2 pejsci
___________________________________________________________________

ROK 2014


Fanèa mìla 5.12. 7 let, tak jsme to patøiènì oslavili .....Fanou dostala dortík z hrtanù a párkù - bohuel ho serala døíve, ne jsem ji staèila vyfotit

22.12. oslavila 1 rok svého hektického ivota Máa (Urula) - jsem zvìdavá, kdy dostane rozum, patrnì se naèekám

Odchovala jsem tìòátka stafbulkù a nìmeckých ovèákù.

Sice to není mnoho, ale ménì mnohdy znamená více

15.11. Shayla - zkouka FPr1

19.10. Mara s Ike byly na závodech v Kyleovicích - IPO1 - 1. místo (P-86, O - 96)

Shayla 22.9.2014 porodila - Xerro vom Haus Pixner

Odchovala jsem 6 pejskù a 2 fenky.

16.-17.8. Mara s Ike M mládee ÈKS, kategorie IPO 2 - 3. místo (96-66-85)

Foto - Ike Moravia Artex25.7. jsem se Shaylou sloila SPr 1 - 92 bodù

11.-13.7. MM ÈKNO - já s Fany - 10. místo (98-86-80)

MM ÈKNO 2014

14.5. sloila Ike s Marou FPr2 na 98 bodù

24.5. Shayla - BH (57)

18.5. Shayla - Prostìjov - bonitace - 5V1/N - I. tøída

1.5. Jsem se Shaylou sloila zkouku ZVV1 (96-90-85)

26.4. Mara s Ike - VZ mládee - 1. místo, kategorie IPO 2 (91-91-84)

Saa mìla tìòátka - 6.3. se jí narodilo 8 tìòátek - 5 pejskù a 3 fenky.
___________________________________________________________________

ROK 2013


20.10. Fany IPO 3 - Èeský Tìín - 93 - 97 - 91

12.10 - výstava ve Znojmì - Shayla - VD

Foto Shayla Moravia Artex

12.10. M MSKS mládee a juniorù
Mara s Ike - 4. místo (6 - 81 - 94) nejlepí obrana Mistrovství

5. - 6.10. MM MSKS na Zbraslavi - Fany získala titul CACIT, CACT

Mistr MSKS 2013
nejlepí obrana, stopa, nejlepí NO


Foto Fany Ben - Ju

11.8. - KV Ostrava - Saa - V 1, VT, KV

Já s Fanèou

5. - 7.7.2013 MM ÈKNO Suchdol nad Odrou - 18. místo (90 - 86 - 84) ze 47 závodníkù

11. - 12.5. VZ Ostrava - Kunèice - 5. místo (90 - 87 - 89) z 31 závodníkù

8.5. IPO 3 Ostrava - Poruba 98 - 93 - 92

_______________________________________________________________________

IKE s Martinou:

17.8. M mládee ÈKS - kategorie IPO 2 - (56 - 75 - 85)
Nìkdo by tøeba napsal - krásné páté místo
Potøebuje asi pevnìjí ruku - fakt mì natvala!!!!!

11.5. Havíøov Bludovice - kategorie IPO 2 - (85 -76 - 90) - nejlepí obrana

20.4. Luková - kategorie IPO 2 - 3. místo (72-86-81)
____________________________________________________________________
3.3.2013 se Sai narodily 3 fenky a 3 pejsci

Ike na Valentýna porodila - 4 holky a 3 pejsky

5.1. Hanácká národní výstava - Saa - mezitøída - výborná 2, Res. CAC
___________________________________________________________________

RTG Shayly - HD - A/A, ED 0/0

Fotogalerie Fany Ben - Ju
_______________________________________________________________________

ROK 2012


14.10. Pohoøelice - druhá bonitace - 5X1/P I. tøída, výbìrový chov, doivotnì

24. - 26.8. MM ÈKNO - 15. místo, nejlepí stopa - 98 bodù - Mistr ÈKNO ve stopách

19.8. KV Ostrava - Saa - V1, Vítìz tøídy mladých

15.7. jsem sloila s Fanèou FPr 2 na 100 bodù

25.6. Ike má tìòata - 2 fenky a 3 pejsky

23.6. Intercanis Brno - Saa - V1, CAJC, BOJ

9.6. SV - Kolesa u Pardubic - Saa VD

13.5. NZØ - ZVV1, Xara ze Støíbrného kamene

VZ Tøinec - Fanèa - nic moc

28.1. MVP Trenèín - Saa - V 2 - tøída mladých
__________________________________________________________________
ROK 2011


13.11. jsem s Martou splnila zkouku BH

13.11. jsem s Fany sloila BH

6.11. s Fanèou jsem sloila IPO 3 (94-97-94) - opravila si body

28.-30.10. Cacit Kormorán Cup - s Fany, 2. místo - Rez. CACIT, Rez. CACT
(92-96-91)

Fany - obrana, CACIT Tomáov

Poslunost - sestøih, Fany CACIT Tomáov

Fany stopa - CACIT Kormorán Cup

Saa byla na první výstavì (krajské) -14.8.v Ostravì - získali jsme VN 1.


9.7. jsem udìlala s Martou ZVV 1

6.7. jsem sloila s Ike a Fany VPG 1

12.6. jsem sloila ZVV 1 s Orkou Z Lipé Moravia

22.5. jsem udìlala s Ike i s Fany IPO 3

17.4. jsem byla s Ike na druhé bonitaci 5Y1/P - doivotnì ________________________________________________________________
ROK 2010


S Fany jsem sloila FPr 1 (93)
IPO 2 (96-97-96)
Byla jsem s Fanèou na bonitaci: 5X1/P - I. tøída chovnosti _________________________________________________________________

S Ike jsem zvládla VPG A (96 - 88)
IPO 2 (90-95-92)

Byly jsme spolu na dvou závodech podle IPO 1
Chorvatský Grob 2. místo

Banská Belá 7. místo.
2.4.2021 admin


Komentře

jvcuxfosih2 buy cheap viagra online <a href="https://postheaven.net/savecolon72/how-to-buy-prescription-drugs-from-a-canadian-pharmacy">cheap generic viagra</a> order cialis <a href=https://bbs.pku.edu.cn/v2/jump-to.php?url=http://www.canadotcphar.com/>canadian rx</a> buy viagra online canada pharmacy
viagra dose <a href="https://kikipedia.win/wiki/Five_Facts_About_Pharmacy_You_Need_to_Know">generic viagra 100mg</a> viagra substitute <a href=http://2345eny.com/home.php?mod=space&uid=354605>costco online</a> viagra purchase
liquid viagra <a href="https://phonographic.science/wiki/Just_How_to_Buy_Prescription_Drugs_From_a_Canadian_Pharmacy">viagra for sale online</a> canada drugs <a href=http://www.swanmei.com/space-uid-777969.html>ordering viagra online</a> www.canadianpharmacymeds.com
od rk09a6bog62 @ 15.1.2023
qltbh9jjxnj buy viagra online without script <a href="https://fsquan8.cn/home.php?mod=space&uid=400930">viagra prices</a> buy viagra online at <a href=https://www.pcb.its.dot.gov/PageRedirect.aspx?redirectedurl=http://www.canadotcphar.com/>canadian pharcharmy online cialis</a> viagra 100mg
buy brand cialis online canada <a href="https://classifieds.villages-news.com/author/spherebeach16">buying cialis canada</a> no prescription viagra <a href=https://byfc0396.com/home.php?mod=space&uid=740642>viagra prices</a> viagra testimonials
canadian cialis online pharmacy <a href="https://quoras.trade/story.php?title=five-facts-about-pharmacy-you-need-to-know-6#discuss">over the counter viagra alternative</a> canadian pharcharmy online cialis <a href=https://businesspeopleclub.com/user/radishgarden46>tadalafil from canada</a> soft viagra
od lwpnr76en7k @ 15.1.2023
da3we11mjjc buy viagra from canada <a href="https://hubpages.com/@bargebuffet55">costco online</a> cheap viagra for sale <a href=https://menwiki.men/wiki/Just_How_to_Buy_Prescription_Drugs_From_a_Canadian_Pharmacy>canadian prescription</a> viagra canada with prescription
viagra prescription <a href="https://digitaltibetan.win/wiki/Post:Five_Facts_About_Pharmacy_You_Need_to_Know">canadarx.com</a> pharmacy rx one 60 mg cialis <a href=http://giga2021.com/home.php?mod=space&uid=608740>how to take viagra</a> buy pfizer viagra
buying prescription drugs from canada <a href="https://www.instapaper.com/p/menuoboe51">canada pharmacy online</a> viagra online order <a href=https://yanyiku.cn/home.php?mod=space&uid=545227>medications without prescription</a> generic viagra pills
od ekwzs5cfrdx @ 15.1.2023
quetiapine 25mg <a href=https://quetiapine.store/>quetiapine 600 mg</a> quetiapine 300 mg buy online
od FAvageGatcq @ 15.1.2023
nrc4vwmy0e1 canadian cialis reviews <a href="https://app.glosbe.com/profile/6986053690335431898">canadian government approved pharmacies</a> buying drugs from canada <a href=http://vipersrc.com/home.php?mod=space&uid=393654>canadian pharcharmy online cialis</a> canadian generic cialis
viagra prescription from canada <a href="https://solidwastecourse.org/members/clovercornet97/activity/100077/">canadian pharmacies without a prescription</a> pharmacy rx one 60 mg cialis <a href=https://flipboard.com/@beatbeach69>buy drugs online</a> generic viagra buy
generic pharmacy india <a href="https://chessdatabase.science/wiki/Five_Facts_About_Pharmacy_You_Need_to_Know">drugstore online</a> order generic viagra <a href=https://www.ultimate-guitar.com/u/vancap46>canadian pharmacies without a prescription</a> what is cialis
od zhtun13rljo @ 15.1.2023

quetiapine 70 mg <a href=http://quetiapine.store/>quetiapine 25 mg cost</a> quetiapine price australia
od FAvageGatdt @ 15.1.2023
Best site <a href=https://comprarcialis5mg.org/>cialis</a> spedra 100 mg prezzo in farmacia
<a href=https://comprarcialis5mg.org/>comprar cialis</a>
spedra durata
<a href=https://comprarcialis5mg.org/it/>tadalafil 5 mg prezzo</a> <a href=https://comprarcialis5mg.org/it/>cialis tutti i giorni</a> <a href=https://comprarcialis5mg.org/it/>spedra 100</a> <a href=https://comprarcialis5mg.org/it/>cialis senza ricetta</a> <a href=https://comprarcialis5mg.org/it/>cialis online</a>
prezzo cialis 5 mg originale in farmacia <a href=https://comprarcialis5mg.org/>cialis</a> spedra
reduslim timo <a href=https://comprarcialis5mg.org/reduslim/>reduslim funciona</a> <a href=https://comprarcialis5mg.org/reduslim/>precio reduslim</a> <a href=https://comprarcialis5mg.org/reduslim/>reduslim se vende en farmacias</a> <a href=https://comprarcialis5mg.org/reduslim/>belen esteban pastillas adelgazar</a> <a href=https://comprarcialis5mg.org/reduslim/>opiniones sobre reduslim</a> reduslim opiniones negativas
od ThomasSoamn @ 15.1.2023
hf3ey84kfcc canada viagra generic <a href="http://tbfx8.com/home.php?mod=space&uid=143428">viagra online without prescription</a> canadian pharcharmy online viagra <a href=https://squareblogs.net/coursesnow90/just-how-to-buy-prescription-drugs-from-a-canadian-pharmacy>canadameds.com</a> highest rated canadian pharmacies
cialis coupon for pharmacy <a href="https://morphomics.science/wiki/Just_How_to_Buy_Prescription_Drugs_From_a_Canadian_Pharmacy">canadian pharmacy no prescription</a> female viagra <a href=https://www.instapaper.com/p/meteranimal00>viagra buy online</a> does viagra work for women
walmart rx prices <a href="https://manchesterclopedia.win/wiki/Five_Facts_About_Pharmacy_You_Need_to_Know">viagra online purchase</a> viagra india pharmacy <a href=https://zippyshare.com/northguilty65>canadadrugsonline.com</a> viagra effects on women
od mch2pyna46c @ 15.1.2023
uoptyndpkvg free trial of viagra <a href="https://bookingsilo.trade/wiki/Five_Facts_About_Pharmacy_You_Need_to_Know">drugs canada</a> www.canadian pharmacy <a href=https://pediascape.science/wiki/Five_Facts_About_Pharmacy_You_Need_to_Know>canadian online pharmacy for cialis</a> natural alternative to viagra
canada walmart <a href="https://kikipedia.win/wiki/Five_Facts_About_Pharmacy_You_Need_to_Know">buy lsd online</a> canada pharmacy viagra <a href=https://unsplash.com/@versesnow88>cialis prices</a> canadian prescription
buy real viagra <a href="https://dokuwiki.stream/wiki/Just_How_to_Buy_Prescription_Drugs_From_a_Canadian_Pharmacy">viagra cheapest</a> online pharmacies in usa <a href=http://ageloc.store/home.php?mod=space&uid=706194>free viagra sample</a> cvs pharmacy
od tjqwdqjv9jg @ 15.1.2023

quetiapine otc <a href=http://quetiapine.store/>quetiapine 250 mg</a> cost for quetiapine
od FAvageGatwn @ 15.1.2023
dpgew6vm34l us pharmacy for cialis <a href="https://trade-britanica.trade/wiki/Just_How_to_Buy_Prescription_Drugs_From_a_Canadian_Pharmacy">how to get viagra without a prescription</a> purchase cialis from canada <a href=https://www.ultimate-guitar.com/u/bargewar55>canadian pharmacy without a prescription</a> cialis cheap canada
cheap viagra online canada pharmacy <a href="https://site-9197251-2314-5017.mystrikingly.com/blog/five-facts-about-pharmacy-you-need-to-know">viagra online canadian pharmacy</a> canadian pharmacy without prescription <a href=https://community.windy.com/user/genderdead06>cialis canadian pharmacy's</a> canadian drugstore
generic viagra <a href="https://fabnews.faith/wiki/Five_Facts_About_Pharmacy_You_Need_to_Know">natural alternative viagra</a> buy cheap viagra online uk <a href=http://sc.sie.gov.hk/TuniS/www.canadotcphar.com/>buy levitra canada</a> viagra natural
od zepqpo2av62 @ 15.1.2023
od Ashpeawl @ 16.1.2023
ffg2cjkf46r canadian generic cialis <a href="http://kb978.com/space-uid-1260673.html">viagra.canada</a> canadian pharcharmy <a href=https://bbs.now.qq.com/home.php?mod=space&uid=2761788>canadian pharcharmy online viagra</a> my canadian pharmacy
new viagra <a href="https://www.blurb.com/user/asiahair91">best price for viagra</a> canadian pharmacy.reviews <a href=http://ikeynote.cn/home.php?mod=space&uid=3880177>where can i get viagra without a prescription</a> drugs shop
canada medications <a href="https://www.longisland.com/profile/asiasnow54">cialis-canadian pharmacy</a> buy drugs online <a href=https://squareblogs.net/coursesnow90/just-how-to-buy-prescription-drugs-from-a-canadian-pharmacy>where can you buy viagra</a> online viagra canada
od bgfbu9baumx @ 16.1.2023
vg3gm3lsf2r medicine from canada <a href="https://qnbuz.net:443/user/seatanimal70">canadian drug</a> canada rx pharmacy <a href=https://wxgcs.cn/space-uid-667108.html>cheapest viagra</a> canadian government approved pharmacies
canadian pharmacies shipping to usa <a href="https://bookingsilo.trade/wiki/Five_Facts_About_Pharmacy_You_Need_to_Know">canadarx.com</a> calis <a href=https://canvas.instructure.com/eportfolios/1532497/Home/Five_Facts_About_Pharmacy_You_Need_to_Know>drugs online without a prescription</a> www.northwestpharmacy.com
canadian pills <a href="https://repo.getmonero.org/rugbyanimal11">canadian cialis online pharmacy</a> low cost viagra <a href=https://rosalind.info/users/bearpail04>viagra sales online</a> northwest canadian pharcharmy online
od mufrhs8sp2u @ 16.1.2023
ogwpi4oydzf cialis pills for sale <a href="https://digitaltibetan.win/wiki/Post:Five_Facts_About_Pharmacy_You_Need_to_Know">canadian pharmacy.reviews</a> buy viagra without a prescription <a href=https://lexsrv3.nlm.nih.gov/fdse/search/search.pl?match=0&realm=all&terms=http://www.canadotcphar.com/>generic viagra canada price</a> buy viagra without prescription
viagra no prescription <a href="https://rosalind.info/users/seatgarden27">does viagra work</a> us pharmacy for cialis <a href=https://canvas.instructure.com/eportfolios/1532284/Home/Just_How_to_Buy_Prescription_Drugs_From_a_Canadian_Pharmacy>medications from canada</a> canada pharmacy online
www.canadianpharmacymeds.com <a href="https://wacowla.com/chineseclassifieds/author/sphererake30/">cost of viagra in canada</a> getcanadiandrugs .com <a href=http://lz13w.com/home.php?mod=space&uid=222275>approved canadian online pharmacies</a> viagra samples free
od wan4kk2g8zo @ 16.1.2023
ayomwwju6tj tadalafil generic best prices <a href="https://musescore.com/user/54344889">discount viagra online</a> viagra free <a href=http://www.ksjy88.com/home.php?mod=space&uid=2611231>online viagra</a> what is cialis
buy cialis online in canada <a href="https://bbs.now.qq.com/home.php?mod=space&uid=2761718">generic cialis from canada</a> is there a generic for cialis? <a href=https://99ff.top/home.php?mod=space&uid=486845>best price for generic cialis</a> london pharmacy canada
canadian viagra online pharmacy <a href="https://postheaven.net/savecolon72/how-to-buy-prescription-drugs-from-a-canadian-pharmacy">sample viagra</a> soft viagra <a href=http://hawkee.com/profile/2266013/>ordering medications from canada</a> viagra for sale online
od mzxckbxxsol @ 16.1.2023
mz63emaz2ax cialis coupon for pharmacy <a href="http://efootballtips.pro/home.php?mod=space&uid=977059">canadadrugsonline.com</a> brand name viagra <a href=https://app.glosbe.com/profile/6986060459203890400>buying viagra</a> buy pfizer viagra
best canadian pharcharmy online <a href="http://www.swanmei.com/space-uid-778060.html">discount generic viagra</a> order medication online <a href=https://zippyshare.com/bearavenue07>kamagra gel</a> cheap canadian drugs
drugs without a prescription <a href="https://www.indiegogo.com/individuals/30555537/">viagra in india</a> free trial of viagra <a href=https://godotengine.org/qa/user/inputshade04>uk viagra sales</a> viagra in canada
od kh53u57k3yb @ 16.1.2023
avxqnk7p0xh online viagra prescription <a href="https://www.giantbomb.com/profile/jellyjoseph92/about-me/">cheap viagra canada</a> buy brand cialis online canada <a href=https://public.sitejot.com/beatavenue68.html>best canadian pharcharmy online</a> cheap generic viagra
viagra and alcohol <a href="http://lineage38r.com/home.php?mod=space&uid=585420">cheap viagra canada</a> viagra overnight delivery <a href=https://imoodle.win/wiki/Five_Facts_About_Pharmacy_You_Need_to_Know>online viagra</a> viagra-canada
viagra patent <a href="https://backforgood.faith/wiki/How_to_Buy_Prescription_Drugs_From_a_Canadian_Pharmacy">prescription medication</a> cialis at canadian pharmacy <a href=https://www.metooo.io/u/634712247d917050077f201f>us pharmacy for cialis</a> taking viagra
od cjtobewmyt6 @ 16.1.2023
ud2opmbr4vm viagra overnight delivery <a href="https://community.windy.com/user/cloverdead68">viagra patent</a> viagra buy online <a href=https://godotengine.org/qa/user/seatseal64>pills canada</a> cialis.com coupon
canadian pharmacy online for viagra <a href="http://mzctwl.com/home.php?mod=space&uid=901629">canadian drug companies</a> viagra dosage <a href=https://scientific-programs.science/wiki/Five_Facts_About_Pharmacy_You_Need_to_Know>buy generic viagra online</a> is generic viagra safe
buy lsd online <a href="http://flymouses.com/home.php?mod=space&uid=667900">viagra dosages</a> buy viagra without a prescription <a href=https://dev.techtalents.in/forums/user/northtailor89/>cialis best price</a> canada pharmacies online viagra
od jb4ozr0aptd @ 16.1.2023
ooxbyb0zk4x price of cialis in canada <a href="https://marvelvsdc.faith/wiki/Five_Facts_About_Pharmacy_You_Need_to_Know">over the counter viagra alternative</a> cialis canada <a href=http://926gm.com/home.php?mod=space&uid=647394>canadian online pharmacy</a> viagra brand for sale
online pharmacies in usa <a href="https://yanyiku.cn/home.php?mod=space&uid=545227">viagra patent expiration date</a> online viagra prescription <a href=https://blogfreely.net/barberwallet37/five-facts-about-pharmacy-you-need-to-know>viagra safe</a> viagra instructions
canadian rx pharmacy <a href="https://squareblogs.net/rugbysnow59/how-to-buy-prescription-drugs-from-a-canadian-pharmacy">viagra sale online</a> viagra without a doctor prescription canada <a href=https://dev.techtalents.in/forums/user/bargeanimal17/>viagra patent</a> canadian pharmacies viagra
od od5jrh4h7xp @ 16.1.2023
bz5amnyahqr india pharmacy <a href="https://king-wifi.win/wiki/Just_How_to_Buy_Prescription_Drugs_From_a_Canadian_Pharmacy">prescription drugs from canada</a> viagra brand sale <a href=https://cutt.us/cYd7S>buy propecia</a> canadian drugs without prescription
viagra how it works <a href="https://king-wifi.win/wiki/Five_Facts_About_Pharmacy_You_Need_to_Know">buy cheap generic viagra</a> viagra from a pharmacy in canada <a href=https://www.yzgz.cn/space-uid-556254.html>cheap generic viagra</a> buying viagra from canada
viagra purchase <a href="http://www.turkiyemsin.net/author/rugbyyard35/">buy medication without an rx</a> how much does cialis cost in canada <a href=https://www.ultimate-guitar.com/u/radishpail34>viagra prescription from canada</a> low cost cialis
od hp2ettyi35i @ 16.1.2023
txckpnbjrhk canada med <a href="https://www.renderosity.com/users/id:1312709">canadian pharmacy cialis generic</a> purchase cialis in canada <a href=https://unsplash.com/@reasonshade76>prescriptions canada</a> low cost viagra
canadian pharmacy meds <a href="https://writeablog.net/sphereanimal73/just-how-to-buy-prescription-drugs-from-a-canadian-pharmacy">buy cialis online canada pharmacy</a> best viagra <a href=https://site-9197613-4932-7051.mystrikingly.com/blog/five-facts-about-pharmacy-you-need-to-know>cialis.canada</a> cheap viagra for sale
canada for viagra <a href="http://wmxz.com.cn/home.php?mod=space&uid=412808">viagra buy now</a> prescription prices <a href=https://community.windy.com/user/harpcornet64>generic viagra sale</a> tadalafil india pharmacy
od huhlnbmdvys @ 16.1.2023
aqr7yt7ki3u canadian pharmacy - viagra <a href="http://1111wm.com/home.php?mod=space&uid=384927">generic viagra online pharmacy</a> cialis for daily use canada <a href=https://writeablog.net/theoryeye18/how-to-buy-prescription-drugs-from-a-canadian-pharmacy>discount cialis canada</a> cheap viagra online
canadian pharmacy for viagra <a href="http://wiki.openn.eu/index.php?title=Just_How_to_Buy_Prescription_Drugs_From_a_Canadian_Pharmacy">over the counter viagra</a> canadian drugs online <a href=https://valetinowiki.racing/wiki/Exactly_How_to_Buy_Prescription_Drugs_From_a_Canadian_Pharmacy>canadian pharcharmy online cialis</a> canadian drugs without prescription
canadian pharmacy and cialis <a href="http://vipersrc.com/home.php?mod=space&uid=393524">online prescription viagra</a> costco usa <a href=http://www.0471tc.com/home.php?mod=space&uid=299725>canadian drug stores</a> viagra for sale
od xlcifijps81 @ 16.1.2023

quetiapine mexico price <a href=http://quetiapine.store/>quetiapine tablets 100mg</a> quetiapine 300 price
od FAvageGatfz @ 16.1.2023
<a href="http://levitratabs.monster/">vardenafil canada</a>
od Ugopeawl @ 16.1.2023

1-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-175 | 176-200 | 201-225 | 226-250 | 251-275 | 276-300 | 301-325 | 326-350 | 351-375 | 376-400 | 401-425 | 426-450 | 451-475 | 476-500 | 501-525 | 526-550 | 551-575 | 576-600 | 601-625 | 626-650 | 651-675 | 676-700 | 701-725 | 726-750 | 751-775 | 776-800 | 801-825 | 826-850 | 851-875 | 876-900 | 901-925 | 926-950 | 951-975 | 976-1000 | 1001-1025 | 1026-1050 | 1051-1075 | 1076-1100 | 1101-1125 | 1126-1150 | 1151-1175 | 1176-1200 | 1201-1225 | 1226-1250 | 1251-1275 | 1276-1300 | 1301-1325 | 1326-1350 | 1351-1375 | 1376-1400 | 1401-1425 | 1426-1450 | 1451-1475 | 1476-1500 | 1501-1525 | 1526-1550 | 1551-1575 | 1576-1600 | 1601-1625 | 1626-1650 | 1651-1675 | 1676-1700 | 1701-1725 | 1726-1750 | 1751-1775 | 1776-1800 | 1801-1825 | 1826-1850 | 1851-1875 | 1876-1900 | 1901-1925 | 1926-1950 | 1951-1975 | 1976-2000 | 2001-2025 | 2026-2050 | 2051-2075 | 2076-2100 | 2101-2125 | 2126-2150 | 2151-2175 | 2176-2200 | 2201-2225 | 2226-2250 | 2251-2275 | 2276-2300 | 2301-2325 | 2326-2350 | 2351-2375 | 2376-2400 | 2401-2425 | 2426-2450 | 2451-2475 | 2476-2500 | 2501-2525 | 2526-2550 | 2551-2575 | 2576-2600 | 2601-2625 | 2626-2650 | 2651-2675 | 2676-2700 | 2701-2725 | 2726-2750 | 2751-2775 | 2776-2800 | 2801-2825 | 2826-2850 | 2851-2875 | 2876-2900 | 2901-2925 | 2926-2950 | 2951-2975 | 2976-3000 | 3001-3025 | 3026-3050 | 3051-3075 | 3076-3100 | 3101-3125 | 3126-3150 | 3151-3175 | 3176-3200 | 3201-3225 | 3226-3250 | 3251-3275 | 3276-3300 | 3301-3325 | 3326-3350 | 3351-3375 | 3376-3400 | 3401-3425 | 3426-3450 | 3451-3475 | 3476-3500 | 3501-3525 | 3526-3550 | 3551-3575 | 3576-3600 | 3601-3625 | 3626-3650 | 3651-3675 | 3676-3700 | 3701-3725 | 3726-3750 | 3751-3775 | 3776-3800 | 3801-3825 | 3826-3850 | 3851-3875 | 3876-3900 | 3901-3925 | 3926-3950 | 3951-3975 | 3976-4000 | 4001-4025 | 4026-4050 | 4051-4075 | 4076-4100 | 4101-4125 | 4126-4150 | 4151-4175 | 4176-4200 | 4201-4225 | 4226-4250 | 4251-4275 | 4276-4300 | 4301-4325 | 4326-4350 | 4351-4375 | 4376-4400 | 4401-4425 | 4426-4450 | 4451-4475 | 4476-4500 | 4501-4525 | 4526-4550 | 4551-4575 | 4576-4600 | 4601-4625 | 4626-4650 | 4651-4675 | 4676-4700 | 4701-4725 | 4726-4750 | 4751-4775 | 4776-4800 | 4801-4825 | 4826-4850 | 4851-4875 | 4876-4900 | 4901-4925 | 4926-4950 | 4951-4975 | 4976-5000 | 5001-5025 | 5026-5050 | 5051-5075 | 5076-5100 | 5101-5125 | 5126-5150 | 5151-5175 | 5176-5200 | 5201-5225 | 5226-5250 | 5251-5275 | 5276-5300 | 5301-5325 | 5326-5350 | 5351-5375 | 5376-5400 | 5401-5425 | 5426-5450 | 5451-5475 | 5476-5500 | 5501-5525 | 5526-5550 | 5551-5575 | 5576-5600 | 5601-5625 | 5626-5650 | 5651-5675 | 5676-5700 | 5701-5725 | 5726-5750 | 5751-5775 | 5776-5800 | 5801-5825 | 5826-5850 | 5851-5875 | 5876-5900 | 5901-5925 | 5926-5950 | 5951-5975 | 5976-6000 | 6001-6025 | 6026-6050 | 6051-6075 | 6076-6100 | 6101-6125 | 6126-6150 | 6151-6175 | 6176-6200 | 6201-6225 | 6226-6250 | 6251-6275 | 6276-6300 | 6301-6325 | 6326-6350 | 6351-6375 | 6376-6400 | 6401-6425 | 6426-6450 | 6451-6475 | 6476-6500 | 6501-6525 | 6526-6550 | 6551-6575 | 6576-6600 | 6601-6625 | 6626-6650 | 6651-6675 | 6676-6700 | 6701-6725 | 6726-6750 | 6751-6775 | 6776-6800 | 6801-6825 | 6826-6850 | 6851-6875 | 6876-6900 | 6901-6925 | 6926-6950 | 6951-6975 | 6976-7000 | 7001-7025 | 7026-7050 | 7051-7075 | 7076-7100 | 7101-7125 | 7126-7150 | 7151-7175 | 7176-7200 | 7201-7225 | 7226-7250 | 7251-7275 | 7276-7300 | 7301-7325 | 7326-7350 | 7351-7375 | 7376-7400 | 7401-7425 | 7426-7450 | 7451-7475 | 7476-7500 | 7501-7525 | 7526-7550 | 7551-7575 | 7576-7600 | 7601-7625 | 7626-7650 | 7651-7675 | 7676-7700 | 7701-7725 | 7726-7750 | 7751-7775 | 7776-7800 | 7801-7825 | 7826-7850 | 7851-7875 | 7876-7900 | 7901-7925 | 7926-7950 | 7951-7975 | 7976-8000 | 8001-8025 | 8026-8050 | 8051-8075 | 8076-8100 | 8101-8125 | 8126-8150 | 8151-8175 | 8176-8200 | 8201-8225 | 8226-8250 | 8251-8275 | 8276-8300 | 8301-8325 | 8326-8350 | 8351-8375 | 8376-8400 | 8401-8425 | 8426-8450 | 8451-8475 | 8476-8500 | 8501-8525 | 8526-8550 | 8551-8575 | 8576-8600 | 8601-8625 | 8626-8650 | 8651-8675 | 8676-8700 | 8701-8725 | 8726-8750 | 8751-8775 | 8776-8800 | 8801-8825 | 8826-8850 | 8851-8875 | 8876-8900 | 8901-8925 | 8926-8950 | 8951-8975 | 8976-9000 | 9001-9025 | 9026-9050 | 9051-9075 | 9076-9100 | 9101-9125 | 9126-9150 | 9151-9175 | 9176-9200 | 9201-9225 | 9226-9250 | 9251-9275 | 9276-9300 | 9301-9325 | 9326-9350 | 9351-9375 | 9376-9400 | 9401-9425 | 9426-9450 | 9451-9475 | 9476-9500 | 9501-9525 | 9526-9550 | 9551-9575 | 9576-9600 | 9601-9625 | 9626-9650 | 9651-9675 | 9676-9700 | 9701-9725 | 9726-9750 | 9751-9775 | 9776-9800 | 9801-9825 | 9826-9850 | 9851-9875 | 9876-9900 | 9901-9925 | 9926-9950 | 9951-9975 | 9976-10000 | 10001-10025 | 10026-10050 | 10051-10075 | 10076-10100 | 10101-10125 | 10126-10150 | 10151-10175 | 10176-10200 | 10201-10225 | 10226-10250 | 10251-10275 | 10276-10300 | 10301-10325 | 10326-10350 | 10351-10375 | 10376-10400 | 10401-10425 | 10426-10450 | 10451-10475 | 10476-10500 | 10501-10525 | 10526-10550 | 10551-10575 | 10576-10600 | 10601-10625 | 10626-10650 | 10651-10675 | 10676-10700 | 10701-10725 | 10726-10750 | 10751-10775 | 10776-10800 | 10801-10825 | 10826-10850 | 10851-10875 | 10876-10900 | 10901-10925 | 10926-10950 | 10951-10975 | 10976-11000 | 11001-11025 | 11026-11050 | 11051-11075 | 11076-11100 | 11101-11125 | 11126-11150 | 11151-11175 | 11176-11200 | 11201-11225 | 11226-11250 | 11251-11275 | 11276-11300 | 11301-11325 | 11326-11350 | 11351-11375 | 11376-11400 | 11401-11425 | 11426-11450 | 11451-11475 | 11476-11500 | 11501-11525 | 11526-11550 | 11551-11575 | 11576-11600 | 11601-11625 | 11626-11650 | 11651-11675 | 11676-11700 | 11701-11725 | 11726-11750 | 11751-11775 | 11776-11800 | 11801-11825 | 11826-11850 | 11851-11875 | 11876-11900 | 11901-11925 | 11926-11950 | 11951-11975 | 11976-12000 | 12001-12025 | 12026-12050 | 12051-12075 | 12076-12100 | 12101-12125 | 12126-12150 | 12151-12175 | 12176-12200 | 12201-12225 | 12226-12250 | 12251-12275 | 12276-12300 | 12301-12325 | 12326-12350 | 12351-12375 | 12376-12400 | 12401-12425 | 12426-12450 | 12451-12475 | 12476-12500 | 12501-12525 | 12526-12550 | 12551-12575 | 12576-12600 | 12601-12625 | 12626-12650 | 12651-12675 | 12676-12700 | 12701-12725 | 12726-12750 | 12751-12775 | 12776-12800 | 12801-12825 | 12826-12850 | 12851-12875 | 12876-12900 | 12901-12925 | 12926-12950 | 12951-12975 | 12976-13000 | 13001-13025 | 13026-13050 | 13051-13075 | 13076-13100 | 13101-13125 | 13126-13150 | 13151-13175 | 13176-13200 | 13201-13225 | 13226-13250 | 13251-13275 | 13276-13300 | 13301-13325 | 13326-13350 | 13351-13375 | 13376-13400 | 13401-13425 | 13426-13450 | 13451-13475 | 13476-13500 | 13501-13525 | 13526-13550 | 13551-13575 | 13576-13600 | 13601-13625 | 13626-13650 | 13651-13675 | 13676-13700 | 13701-13725 | 13726-13750 | 13751-13775 | 13776-13800 | 13801-13825 | 13826-13850 | 13851-13875 | 13876-13900 | 13901-13925 | 13926-13950 | 13951-13975 | 13976-14000 | 14001-14025 | 14026-14050 | 14051-14075 | 14076-14100 | 14101-14125 | 14126-14150 | 14151-14175 | 14176-14200 | 14201-14225 | 14226-14250 | 14251-14275 | 14276-14300 | 14301-14325 | 14326-14350 | 14351-14375 | 14376-14400 | 14401-14425 | 14426-14450 | 14451-14475 | 14476-14500 | 14501-14525 | 14526-14550 | 14551-14575 | 14576-14600 | 14601-14625 | 14626-14650 | 14651-14675 | 14676-14700 | 14701-14725 | 14726-14750 | 14751-14775 | 14776-14800 | 14801-14825 | 14826-14850 | 14851-14875 | 14876-14900 | 14901-14925 | 14926-14950 | 14951-14975 | 14976-15000 | 15001-15025 | 15026-15050 | 15051-15075 | 15076-15100 | 15101-15125 | 15126-15150 | 15151-15175 | 15176-15200 | 15201-15225 | 15226-15250 | 15251-15275 | 15276-15300 | 15301-15325 | 15326-15350 | 15351-15375 | 15376-15400 | 15401-15425 | 15426-15450 | 15451-15475 | 15476-15500 | 15501-15525 | 15526-15550 | 15551-15575 | 15576-15600 | 15601-15625 | 15626-15650 | 15651-15675 | 15676-15700 | 15701-15725 | 15726-15750 | 15751-15775 | 15776-15800 | 15801-15825 | 15826-15850 | 15851-15875 | 15876-15900 | 15901-15925 | 15926-15950 | 15951-15975 | 15976-16000 | 16001-16025 | 16026-16050 | 16051-16075 | 16076-16100 | 16101-16125 | 16126-16150 | 16151-16175 | 16176-16200 | 16201-16225 | 16226-16250 | 16251-16275 | 16276-16300 | 16301-16325 | 16326-16350 | 16351-16375 | 16376-16400 | 16401-16425 | 16426-16450 | 16451-16475 | 16476-16500 | 16501-16525 | 16526-16550 | 16551-16575 | 16576-16600 | 16601-16625 | 16626-16650 | 16651-16675 | 16676-16700 | 16701-16725 | 16726-16750 | 16751-16775 | 16776-16800 | 16801-16825 | 16826-16850 | 16851-16875 | 16876-16900 | 16901-16925 | 16926-16950 | 16951-16975 | 16976-17000 | 17001-17025 | 17026-17050 | 17051-17075 | 17076-17100 | 17101-17125 | 17126-17150 | 17151-17175 | 17176-17200 | 17201-17225 | 17226-17250 | 17251-17275 | 17276-17300 | 17301-17325 | 17326-17350 | 17351-17375 | 17376-17400 | 17401-17425 | 17426-17450 | 17451-17475 | 17476-17500 | 17501-17525 | 17526-17550 | 17551-17575 | 17576-17600 | 17601-17625 | 17626-17650 | 17651-17675 | 17676-17700 | 17701-17725 | 17726-17750 | 17751-17775 | 17776-17800 | 17801-17825 | 17826-17850 | 17851-17875 | 17876-17900 | 17901-17925 | 17926-17950 | 17951-17975 | 17976-18000 | 18001-18025 | 18026-18050 | 18051-18075 | 18076-18100 | 18101-18125 | 18126-18150 | 18151-18175 | 18176-18200 | 18201-18225 | 18226-18250 | 18251-18275 | 18276-18300 | 18301-18325 | 18326-18350 | 18351-18375 | 18376-18400 | 18401-18425 | 18426-18450 | 18451-18475 | 18476-18500 | 18501-18525 | 18526-18550 | 18551-18575 | 18576-18600 | 18601-18625 | 18626-18650 | 18651-18675 | 18676-18700 | 18701-18725 | 18726-18750 | 18751-18775 | 18776-18800 | 18801-18825 | 18826-18850 | 18851-18875 | 18876-18900 | 18901-18925 | 18926-18950 | 18951-18975 | 18976-19000 | 19001-19025 | 19026-19050 | 19051-19075 | 19076-19100 | 19101-19125 | 19126-19150 | 19151-19175 | 19176-19200 | 19201-19225 | 19226-19250 | 19251-19275 | 19276-19300 | 19301-19325 | 19326-19350 | 19351-19375 | 19376-19400 | 19401-19425 | 19426-19450 | 19451-19475 | 19476-19500 | 19501-19525 | 19526-19550 | 19551-19575 | 19576-19600 | 19601-19625 | 19626-19650 | 19651-19675 | 19676-19700 | 19701-19725 | 19726-19750 | 19751-19775 | 19776-19800 | 19801-19825 | 19826-19850 | 19851-19875 | 19876-19900 | 19901-19925 | 19926-19950 | 19951-19975 | 19976-20000 | 20001-20025 | 20026-20050 | 20051-20075 | 20076-20100 | 20101-20125 | 20126-20150 | 20151-20175 | 20176-20200 | 20201-20225 | 20226-20250 | 20251-20275 | 20276-20300 | 20301-20325 | 20326-20350 | 20351-20375 | 20376-20400 | 20401-20425 | 20426-20450 | 20451-20475 | 20476-20500 | 20501-20525 | 20526-20550 | 20551-20575 | 20576-20600 | 20601-20625 | 20626-20650 | 20651-20675 | 20676-20700 | 20701-20725 | 20726-20750 | 20751-20775 | 20776-20800 | 20801-20825 | 20826-20850 | 20851-20875 | 20876-20900 | 20901-20925 | 20926-20950 | 20951-20975 | 20976-21000 | 21001-21025 | 21026-21050 | 21051-21075 | 21076-21100 | 21101-21125 | 21126-21150 | 21151-21175 | 21176-21200 | 21201-21225 | 21226-21250 | 21251-21275 | 21276-21300 | 21301-21325 | 21326-21350 | 21351-21375 | 21376-21400 | 21401-21425 | 21426-21450 | 21451-21475 | 21476-21500 | 21501-21525 | 21526-21550 | 21551-21575 | 21576-21600 | 21601-21625 | 21626-21650 | 21651-21675 | 21676-21700 | 21701-21725 | 21726-21750 | 21751-21775 | 21776-21800 | 21801-21825 | 21826-21850 | 21851-21875 | 21876-21900 | 21901-21925 | 21926-21950 | 21951-21975 | 21976-22000 | 22001-22025 | 22026-22050 | 22051-22075 | 22076-22100 | 22101-22125 | 22126-22150 | 22151-22175 | 22176-22200 | 22201-22225 | 22226-22250 | 22251-22275 | 22276-22300 | 22301-22325 | 22326-22350 | 22351-22375 | 22376-22400 | 22401-22425 | 22426-22450 | 22451-22475 | 22476-22500 | 22501-22525 | 22526-22550 | 22551-22575 | 22576-22600 | 22601-22625 | 22626-22650 | 22651-22675 | 22676-22700 | 22701-22725 | 22726-22750 | 22751-22775 | 22776-22800 | 22801-22825 | 22826-22850 | 22851-22875 | 22876-22900 | 22901-22925 | 22926-22950 | 22951-22975 | 22976-23000 | 23001-23025 | 23026-23050 | 23051-23075 | 23076-23100 | 23101-23125 | 23126-23150 | 23151-23175 | 23176-23200 | 23201-23225 | 23226-23250 | 23251-23275 | 23276-23300 | 23301-23325 | 23326-23350 | 23351-23375 | 23376-23400 | 23401-23425 | 23426-23450 | 23451-23475 |

Přidejte komentř...

Nickname: [Přihlsit (nepovinn)]
E-mail:

Jestlie nepřečtete tento kd, refreshujte prosm tuto strnku
Potvrzovac kd:

V komentř...
Vce...

HTML je OFF | BBCode je ON| Maximln dlka komentře: 1020
News management powered by Xpression News